Service Worker, Progressive Web Apps là gì? – Phần 2 – NTCDE.COM

Ứng dụng web lũy tiến(PWA) là một thuật ngữ được sử dụng để biểu thị một phương pháp phát triển phần mềm mới . Các ứng dụng web lũy tiến là sự kết hợp của các trang web thông thường và một ứng dụng di động

Nguồn Service Worker, Progressive Web Apps là gì? – Phần 2 – NTCDE.COM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.